Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Ejerlauget Lille Nygade Horsens

Matr. Nr.: 248c, 249ah, 249s, 249t,
249a, 249v, 249ø, 249aa,
249ac, 249ak, 249b, 249e,
249o, 249p, 249f. 248a,
248b og 248e –
alle Horsens Bygrunde.

Beliggenhed: Nygade 29-31, Lille Nygade 2-16
og Houmannsgade 28-42 –
alle 8700 Horsens.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter
For

“Ejerlauget Lille Nygade “

For ejendommene matr. Nr. 248c, 249ah, 249s, 249t, 249u, 249v, 249ø, 249aa, 249ac, 249ak, 249b,
249e, 249o, 249p, 249f, 248a, 248b og 248e alle Horsens Bygrunde stiftes herved et ejerlaug med
Følgende

Vedtægter

§1.

Ejerlaugets navn er ”Ejerlauget Lille Nygade”. Dets hjemsted er Horsens Kommune; værneting er Horsens Retskreds.

§2.

Ejerlaugets formål er at overtage, administrere og drive (herunder ren- og vedligeholde) det fælles sti- og haveanlæg på ejendommene matr. Nr. 248c, 249ah, 249s, 249t, 249u, 249v, 249ø, 249aa, 249ac, 249ak, 249b, 249e, 249o, 249p, 249f, 248a, 248b og 248e alle Horsens Bygrunde.

Medlemmer

§3.

Ejerlaugets medlemmer er samtlige de til enhver tid værende ejere af de under §2 nævnte ejendomme. Enhver ejer af nævnte ejendomme er forpligtet til at være medlem af lauget.

Andelsboligforeninger samt ejendomme opdelt i ejerlejligheder betragtes i henhold til nærværende vedtægter som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af foreningen.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Medlemsskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning.

Medlemmernes forpligtelser

§4.

Ejerlaugets medlemmer er pligtige,

at overtage det ved servitut pålagte sti- og haveanlæg, herunder stille grund til rådighed
herfor og tåle den særlige benyttelse af de enkelte ejendomme til fællesformål, som
fællesgårdanlægget forudsætter (herunder tåle, at elstik, vandstik samt gas- og afløbs-
ledninger føres over de af nærværende vedtægter omfattede ejendomme til og fra det
fælles anlæg), samt at ventiler til brønde, gennemløbs- og pumpebrønde m.v. anbrin-
ges på de omfattede ejendomme. Ledningerne må ikke fjernes, overbygges,
overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden ejerlaugets tilladelse, og
ejerlauget, henholdsvis de offentlige eller koncessionerede virksomheder, hvorunder
de pågældende ledninger henhører, har til enhver tid, mod pligt til retablering, ret til
reparation, omlægning og eftersyn af de pågældende ledninger, mod pligt til
retablering.

at opretholde de af kommunen godkendte anlæg til fælles brug for disse ejendomme, så-
ledes at væsentlige ændringer kun kan foretages efter forud indhentet tilladelse fra
kommunen.

at ren- og vedligeholde anlægget under eet med bænke, legeredskaber, overfladebe-
lægning, vandforsyning, vandafledning, beplantninger, hegn, havebelysning samt fæl-
les port(e) og gennemgang(e).

I tilfælde af at ren-og vedligeholdelsesforpligtelsen ikke opfyldes, kan kommunen
Meddele påbud. Såfremt påbuddet ikke efterkommes, skal kommunen kunne udføre
Ren- og vedligeholdelse for ejernes regning.

at oprette orden i det fælles haveanlæg i overensstemmelse med et fælles ordensreg-
lement.

at holde anlæg m.mv. behørigt ansvars- og skadesforsikret.

Kapital- og hæftelsesformål

§5.

For ejerlaugets forpligtigelser hæfter alene dette.

Medlemmerne indbyrdes hæfter pro rata efter ejendommenes bruttoetagearealer for laugets
forpligtelser i og uden for kontraktsforhold.

Ejerlaugets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for ejerlaugets forpligtelser.

Fordelingen fremgår af denne vedtægts §6.

§6.

Fordelingen er for tiden følgende:

Matr. Nr. Adresse Etage m2 Fordelingstal

248c Nygade 31 200 51

249ah Nygade 29 182 46

249s Lille Nygade 2 308 78

249t Lille Nygade 4 240 61

249u Lille Nygade 6 159 41

249v Lille Nygade 8 255 65

249ø Lille Nygade 10 227 58

249aa Lille Nygade 12 A-B*
249ac Lille Nygade 14*
249ak Lille Nygade 16* 730 187

249b Houmannsgade 28 90 23

249e Houmannsgade 30 222 57

249o Houmannsgade 32 130 33

249p Houmannsgade 34 402 103

249f Houmannsgade 36 109 28

249f Houmannsgade 38 A-B 241 62

248b Houmannsgade 40 127 32

248e Houmannsgade 42 292 75
____________________________

3.914 m2 1.000

*Arealet for Lejerbo
§7.

Udgifterne i forbindelse med gårdanlæggets vedligeholdelse og drift fordeles mellem de enkelte medlemmer efter de anførte fordelingstal.

Medlemmerne indbetaler, såfremt generalforsamlingen måtte kræve det, max. 1.000,00 til en grundfond til imødegåelse af uforudsete udgifter; indbetalingen sker efter fordelingstal.

§8.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser laugets forventede udgifter til anlæggets drift, vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallet.
Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis eller kvartalsvis forud.
Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen efter meddelt påkrav berettiget til at overgive inkasso.

§9.

Ejerlauget skal, bortset fra eventuel grundfond og driftskapital, ikke oparbejde nogen formue.
Ejerlaugets kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller postgirokonto; dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.

Generalforsamling

§10.

Generalforsamlingen er ejerlaugets øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes (hvor intet andet er bestemt) ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Beslutninger af væsentlig betydning kræver dog 2/3 af de stemmeberettigede (efter fordelingstal) stemmer herfor.

Til beslutning om ændringer i denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal uden hensyn til antallet af mødende. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Ændringer i vedtægtens punkt. 4 kræver kommunens godkendelse.

§11.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og evt. referent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Forslag fra medlemmerne
4. Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning
5. Forelæggelse af budget for næste regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. administrator
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor blandt foreningens medlemmer
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst fire af ejerlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§12.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab.

§13.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.

§14.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Referatet tilstilles samtlige medlemmer.

Bestyrelsen

§15.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer; endvidere vælges 2 suppleanter. Valgbare er ejerlaugets medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år. Suppleanterne afgår dog hvert år. Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§16.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerlaugets anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af laugets fællesanliggender,
Herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag m.m. hos laugets medlemmer.

Bestyrelsen kan på medlemmernes vegne etablere og vedligeholde en fælles renovationsordning i overensstemmelse med hensigten i byfornyelsesprojektet, herunder anskaffe de nødvendige affaldscontainere, samt opkræve bidrag til dækning af de til ordningen forbundne anskaffelses- og driftsomkostninger hos medlemmerne. Opkrævning af bidrag hertil sker hos medlemmerne efter bestyrelsens anvisninger.

§17.

Bestyrelsen indkaldes, hvis to af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen er til stede, og bestyrelsen er forskriftsmæssigt indkaldt.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Ejerlauget tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

§18.

Den til enhver tid værende bestyrelse er bemyndiget til at underskrive enhver deklaration, der af offentlig myndighed måtte kræves lyst på laugets privatejede ejendomme til gennemførelse og opretholdelse af fællesanlægget.

Bestyrelsen er legitimeret til at modtage meddelelser, pålæg og lignende fra det offentlige vedrørende fællesanlægget.

§19.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift.

Bestyrelsen er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver disposition til opfyldelse af laugets formål.
Bestyrelsen skal – forinden den foretager dispositioner, der væsentlig forøger udgifterne for medlemmerne – forelægge spørgsmålet på en generalforsamling.

§20

Generalforsamlingen kan ansætte en administrator. Denne stiller betryggende sikkerhed for betroede midler.

Ejerlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås i så fald af administrator.

Kan der på en generalforsamling ikke vælges en fuldtallig Bestyrelse eller kommer bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægt under det anførte antal uden mulighed for indkaldelse af suppleanter, eller fratræder administrator – kan ledelsen af lauget i enhver henseende varetages af et bestyrelsesmedlem og administrator eller to bestyrelsesmedlemmer i forening – indtil der igen kan vælges en bestyrelse og administrator på en generalforsamling.

§21.

Ejerlaugets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til udgangen af 1996.

Lauget vælger på generalforsamlingen en revisor blandt medlemmerne til at revidere årsregnskabet. Det reviderede regnskab forsynes med revisors påtegning og tilsendes hvert enkelt medlem af lauget sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Opløsning m.v.

§22.

Da ejerlauget er stiftet i anledning af den på ejendommen lyste servitut om udlæg af fællesarealer m.v. kan det ingensinde opløses uden efter forudgående aflysning af nævnte servitut. I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter en eenstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige laugets medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved opløsning fordeles ejerlaugets formue efter fordelingstal.

§23.

Nærværende vedtægters punkt 4 skal godkendes af kommunen. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer, som er nødvendige for at opnå kommunens godkendelse.

Påtaleberettiget er ethvert medlem af dette laug, dets bestyrelse samt kommunen. Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer eller slettelser finde sted for så vidt angår disse vedtægters punkt 4.

De på ejendommen pr. dato hvilende byrder, servitutter og panthæftelser respekteres.

Foranstående vedtægter er gyldigt vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 03.08.1995 (underskrevet af Byfornyelsesselskabet, Horsens Kommune, Finn Skougaard Hansen og dirigent hans Jørgen Nielsen) –
med ændringer på den ordinære generalforsamling, den 26.05.1999 (Underskrevet af Horsens kommunes juridiske medarbejder og dirigent Anette Flach og laugets formand Conny F. Andersen) –
med ændringer på den ordinære generalforsamling den 26.05.1999 samt den ekstraordinære generalforsamling, den 18.05.2010 (underskrevet af administrator og dirigent Sv. E. Rod, -
med ændringer på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling den 04.05.2022

Dirigent og referent


______________________

Horsens den 04.05.2022
Administrator Sv. E. Rod


© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved