Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Referat Generalforsamlingen 2022s

Referat af den Ordinære Generalforsamling i Ejerlauget Lille Nygade, Horsens, den 4. maj 2022

Velkomst ved Bestyrelse og Administrator

1. Valg af dirigent og evt. referent

Sv. E. Rod vælges til dirigent og referent

2. Aflæggelse af Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år

Beretningen tidl. gennemgået (kopi vedlægges referat)

3. Forslag fra medlemmerne

Vedtægternes§20 der tilføjes følgende punkt:

”Kan der på en generalforsamling ikke vælges en fuldtallig Bestyrelse eller kommer bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægt under det anførte antal uden mulighed for indkaldelse af suppleanter, eller fratræder administrator – kan ledelsen af lauget i enhver henseende varetages af et bestyrelsesmedlem og administrator eller to bestyrelsesmedlemmer i forening – indtil der igen kan vælges en bestyrelse og administrator på en generalforsamling.

Forslaget godkendt og vedtaget af alle fremmødte - men skal grundet vedtægternes regler herom også indbringes på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddlebart efter den ordinære generalforsamlings afslutning.

Ingen øvrige indkomne forslag

4. Forelæggelse af regnskab 2021 med revisorpåtegning

Regnskabet udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen - regnskabet tidl. gennemgået og godkendt

5. Forelæggelse af budget for 2022

Budgettet udsendt og tidl.gennemgået

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen og evt. Administrator

Formand Jim Heller Damgaard genvalgt

Bestyrelsesmedlemmerne Else Rasmussen og Leif Pedersen genvalgt

7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen

Ingen valgt

8. Valg af administrator

Sv. E. Rod, genvalgt


9. Valg af foreningsvalgt revisor

ingen valgt

10. Eventuelt

Den manglende opbakning/deltagelse til generalforsamlingen fra medlemmerne, herunder til opgaverne i bestyrelsen, suppleanter, revisor, etc. giver anledning til overvejelser om, hvorvidt vi skal have externe medlemmer eller professionelle ind i bestyrelsen – også selvom dette kan medføre prisstigninger til medlemmerne.
Formand og bestyrelse overvejer emner til opgaverne.

En ny hjemmeside for ejerlauget er under udarbejdelse – og vil have stor praktisk betydning, idet der her bl.a. lægges vedtægter, ordensregler, referater, budgetter, etc. op.
Nærmere udsendes, når klar, til medlemmerne.

Generalforsamlingen afsluttet.


© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved