Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Ekstra-Ordinære Generalforsamling 2022

Referat af den Ekstra-ordinære Generalforsamling i Ejerlauget Lille Nygade, Horsens, den 4. maj 2022

Velkomst

Er sket under den ordinære og da der ikke er kommet nye medlemmer til fortsættes som på den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og evt. referent

Sv. E. Rod fortsætter som på den ordinære generalforsamling

2. Forslag fra medlemmerne

Vedtægternes§20 der tilføjes følgende punkt:

”Kan der på en generalforsamling ikke vælges en fuldtallig Bestyrelse eller kommer bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægt under det anførte antal uden mulighed for indkaldelse af suppleanter, eller fratræder administrator – kan ledelsen af lauget i enhver henseende varetages af et bestyrelsesmedlem og administrator eller to bestyrelsesmedlemmer i forening – indtil der igen kan vælges en bestyrelse og administrator på en generalforsamling.

Forslaget enstemmigt vedtaget – og vedtægterne tilføres ovenstående pasus.

3. Evt.

Intet

Afslutning


Referent og dirigent,
Horsens, den 04-05-2022

© Copyright 2025 Jim Heller Damgaard - All Rights Reserved